NYT INITIATIV VIL BRYDE VANETÆNKNING I BYGGERIET MED NY DIALOGPLATFORM

Der er allerede mange bæredygtige løsninger på markedet, men der er behov for nytænkning og ændrede vaner i udbudsprocesserne for at få dem implementeret. Tænk, hvis vi kunne få ny viden om bæredygtige løsninger i spil i byggeriet, før friheden og mulighederne låses fast? Og hvad hvis vi kunne skabe større overensstemmelse mellem målene og visionerne for bæredygtighed i projektet og den endelige løsning? Det vil sige støtte bygherren.

Furesø Kommune tester i samarbejde med MOE, Bloxhub og Sustainable Build nu en ny digital platform, der skal give leverandører, producenter og andre mulighed for at byde ind med forslag og løsninger til, hvordan byggeriet kan designes og bygges mest bæredygtigt i overensstemmelse, med bygherrens visioner.

Omdannelsen af Officerskolen til ny daginstitution åbner nye muligheder for bæredygtigt byggeri. Omdannelsen af Officerskolen til ny daginstitution åbner nye muligheder for bæredygtigt byggeri.

Udviklet af byggebranchen til byggebranchen

Konceptet for platformen er udviklet i regi af Sustainable Build tilbage i 2016, hvor udfordringerne omkring at integrere bæredygtighed i udbudsprocessen blev italesat. Derfor udviklede aktører på tværs af branchen konceptet for denne dialogplatform under det såkaldte Taskforce 1 om Udbuds- og Samarbejdsprocesser.

Furesø Kommune vil nu teste platformen af i forbindelse med etablering af en ny daginstitution til kommunens nye bydel, Sydlejren, på den tidligere Værløse Flyvestation mellem Jonstrup og Værløse. Gitte Elefsen, Centerchef for Kommunale Ejendomme og Anlæg, ser frem til at teste platformen af, inden det endelige udbud bliver udformet og annoncere.

“I Furesø Kommune har vi i lang tid haft ekstra fokus på bæredygtighed, blandt andet i vores nyopførte rådhus, og vi håber derfor, at vi med denne dialogplatform kan være med til at hæve standarden for bæredygtighed i byggebranchen – både i forhold til indeklima, materialer, og genanvendelse af vores bygningsmasse, men også hvor mennesket og i dette tilfælde børn og personale er i fokus. Vi håber derfor at opnå stærkere, klarere og mere relevante bæredygtighedsmål for den fremtidige børneinstitution”, lyder det fra Gitte Elefsen.

I Furesø er det derfor også målet, at institutionen skal opnå en DGNB-certificering, og MOE, der står stærkt inden for DGNB og bæredygtighed, har vundet bygherrerådgivningsopgaven.

“Vi glæder os meget til at teste platformen af, og være med til at højne niveauet for bæredygtighed yderligere i det endelig udbud. Vi mener, at byggeriet er en markant spiller i den grønne omstilling, og her har bygherrerne en vigtig rolle i at stille krav til de projekterende og udførende. Med dette pilotprojekt bliver Furesø Kommune klædt endnu bedre på til at stille disse krav og dermed styrke projektets bæredygtige profil”, udtaler Karoline Geneser, koncernkompetencechef for Bæredygtighed i MOE.

Udbredes til flere

Netop derfor samarbejdes der i projektet også tæt med BLOXHUB, der er den nye innovationshub inden for byggebranchen. Efter pilotprojektet vil BLOXHUB være med til at arbejde for, at platformen kan drives videre, således at hele branchen kan være med:

“Hvis vi skal fremme de bæredygtige løsninger og lade nye aktører komme til, må vi bryde med branchens vanetænkning og den fastlåste udbudsproces, som vi kender den i dag. Derfor håber jeg også, at vi med BLOXHUB’s medlemmer og netværk kan få alle til at byde ind på platformen med inspiration og løsninger, og dermed sætte barren for fremtidigt byggeri”, udtaler Torben Klitgaard, Director, BLOXHUB.

I udviklingen af platformen var det formålet at få en offentlig bygherre til at teste den af, således at den kunne komme ud og leve bredt. Derfor er det spændende, at Furesø Kommune vil afprøve platformen med deres bæredygtig vision, der kan testes af på platformen og blandt branchen, således at konceptet kan komme til at leve, lyder vurderingen.

“Vi så et behov for tidlig inddragelse af aktører for at give rum og mulighed for bred dialog i byggeprocessen, så bæredygtighed bliver et designparameter for byggeriet. Vi glæder os til at se de input, aktørerne vil give Furesø Kommune, og vi håber på, at det giver mulighed for skalering af platformen til branchen som helhed”, udtaler Toke Sabroe, Sustainable Build.

Vil du give dit input?

Du har altså nu mulighed for at dele ud af din indsigt, viden og referenceprojekter til, hvordan Furesø Kommune søsætter dette flagskibsprojekt. Læs mere om Furesø Kommunes vision for byggeriet og send dine input via linket før deadline den 15. september 2018:

https://officersskolen.paperform.co

Spørgsmål?

SUCCESFULDT BRANCHESAMARBEJDE SKABER BEDRE RAMMER FOR LIVET INDENDØRS

Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs. Vi ved, at vi kan forbedre livskvalitet, arbejdsglæde, produktivitet og indlæringsevne markant ved at ændre på indeklimaet. For eksempel kan det rette lys øge medarbejderes produktivitet med 15 % og indlæringsevne i skoler med op til 25 %. Det svarer til at skære et helt år af folkeskolen.

Det kræver et tæt samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde at få mest muligt ud af den viden om indendørsliv, vi allerede har, samt at få det godt implementeret i byggeriet og i brugernes adfærd. Det er netop, hvad det tværgående samarbejde SUSTAINABLE BUILD, der samler den danske byggebranche, offentlige aktører og relaterede industrier, sætter fokus på.

”For at videreudvikle indendørslivet, samles byggebranchen og dens leverandører nu i et samarbejde om at udvikle og implementere nye standarder for godt samarbejde i byggesektoren – både når det handler om indkøb, produktudvikling, genanvendelse, design, nybyggeri, liveability og alt det andet, der præger byggesektoren. Indendørsliv spiller også en hovedrolle uden for Danmark og derfor kan innovative og gennemtænkte produkter og løsninger også stille danske leverandører bedre på den globale scene,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Som led i SUSTAINABLE BUILD indbydes innovatører og virksomheder til at komme med idéer, løsninger og forslag til pilotprojekter, der kan skabe bedre indendørsliv. Det sker i praksis, når projektet holder såkaldte Build-Up-arrangementer i Aalborg (12. september), i København (26. september) og i Odense (3. oktober). Senere på året annonceres årets innovationsudfordring den 1. november 2018 på Building Green i København.

Bedre lys øger indlæringsevnen med 25 %
En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen. Her har man igennem forskellige pilotprojekter testet betydningen af fokuseret lyssætning i forhold til indlæringsevne med positive resultater – og går nu skridtet videre og tester om lyssætning også har en direkte indvirkning på støjniveauet i klassen.

”Det virker måske oplagt, at fokuseret lyssætning har betydning for indlæringen i skoleklasser, men nu kan vi direkte dokumentere det. Og når vi kigger på, hvordan der har været projekteret lys i daginstitutioner og skoler de sidste 20 år, kan man sige, at der burde være en mindre revolution på vej her. Det glæder jeg mig til at arbejde sammen med branchen og innovatører om at udvikle og få nye ideer til løsninger, der kan skabe et godt indeliv for børn i daginstitutioner, og skoler og os voksne på vores arbejdspladser,” siger Signe Kongebro, partner i Henning Larsen.

Luftkvalitet og akustik spiller ligeledes afgørende ind i forhold til produktivitet og indlæringsevne. Bedre luftkvalitet kan forbedre produktiviteten og indlæringsevnen med mellem 10-14 % (Kilde: DTU 2013). Men også akustikken spiller en afgørende rolle.

”Det rigtige materialevalg har stor indflydelse på både luftkvalitet og akustik. Vi glæder os til at arbejde sammen med bygherrer, arkitekter, møbelproducenter og innovatører om at finde nye helhedsløsninger, der kan skabe de optimale rammer for indlæring og produktivitet i institutioner og på arbejdspladser gennem, forbedring af lys, luft og akustiske forhold,” siger Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett

Vi taber indeklimaet i overleveringen til drift
Mange virksomheder og medarbejdere, der har prøvet at flytte ind i en ny kontorbygning, har oplevet problemer med indeklimaet i forhold til både luftkvalitet og temperatur i bygningen – systemer, der ikke taler sammen.

”Det kan virke paradoksalt, at man skaber helt nye bygninger som brugerne oplever som for varme, kolde eller med for ringe luftkvalitet. Min oplevelse er, at kæden ofte hopper af i overleveringen fra design og byggeri til drift, og det er derfor et af de temaer vi gennem Sustainable Build kommer til at sætte fokus på det næste år.” siger Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC

Pension Danmark genkender, at for dårlig overlevering fra byggeri til drift kan påvirke indeklimaet, fordi løsningerne ofte ikke bliver vedligeholdt, som de skulle, og så mister de effekten. Derfor skal vi i stedet kigge på, hvordan vi gør systemerne mere brugervenlige, og hvordan vi kan tage det med tilbage i designfasen af bygningen.

” Det er klart min oplevelse at vi som branche kan blive bedre til overlevering til drift. Noget kræver en branchedialog, noget kræver nye processer og uddannelse, men jeg tror også, at vi vil se en del innovation og nye løsninger, der kan medvirke til at skabe feedback fra brugerne af bygninger, der kan indgå i driftsoptimering. Det glæder vi os til at drøfte med resten af branchen og innovatører,” siger Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark.

Gode materialer giver bedre indeklima
Udover lys og luft spiller valget at materialer i nybyggeri og renovering af boliger fortsat en rolle for et godt indeklima.

Vi skal gøre det lettere for brugerne af bygningen at træffe det sundeste og mest bæredygtige valg. Hvis vi ønsker et godt indeliv og et sundt indeklima, er det ikke uvæsentligt, hvilke materialer der vælges. Dette valg træffes i langt højere grad ud fra pris, tilgængelighed og vaner. Vi skal derfor gøre det sunde og bæredygtige valg til det lette og oplagte valg. Det glæder jeg mig til at drøfte med branchen”, siger Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI)

For yderligere information kontakt:
Nikolaj Sveistrup, Programchef, Dansk Arkitektur Center, Tlf.: 21 57 99 48
Ole Østrup, Formidlingsansvarlig, Industriens Fond, Tlf.: 23 80 06 60
Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI), Tlf: 21 16 67 11
Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC, Tlf: 41 70 46 64
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark, Tlf: 31 63 01 71
Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett, Tlf: +46 72 175 07 05
Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects, Tlf: 27 15 02 68
Elinor Bæk Thomsen, Chef konsulent, Region Midt, Tlf: 20 14 14 84

Sustainable Build er et initiativ, der udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Sustainable Build drives af ledende aktører på tværs af den danske byggebranche herunder; Grundejernes Investeringsfond, Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række aktører fra hele byggebranchen samt relaterede industrivirksomheder. Initiativet ledes til dagligt af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.

Læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling.

 

Faktaboks:

 • Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs.
 • Bedre luftkvalitet i klasseværelserne kan øge indlæringsevnen med 14 % (DTU)
 • Bedre lysforhold kan øge indlæringsevnen med 25% (Henning Larsen)
 • Bedre indeklima kan øge medarbejderproduktiviteten med 10 % (DTU 2013)
 • Mange undersøgelser viser, at medarbejderes performance og produktivitet på kontoret og i industri- og butiksmiljøer kan stige med kvaliteten af ​​lys: Virksomheder har registreret en stigning i produktiviteten af ​​deres ansatte på omkring 15 % efter flytning til en ny bygning med bedre dagslysforhold, hvilket resulterede i betydelige økonomiske gevinster (Edwards og Torcellini, 2002).
 • Undersøgelser viser, at dagslys-oplyste miljøer fører til mere effektiv læring. Det blev konstateret, at elever i klasseværelser med det største vinduesareal eller mest dagslys opnåede 7 % – 18 % højere karakterer i standard tests end dem med det mindste vinduesareal eller dagslys (Heschong, 2002).

Sådan kan du være med:

 • Sustainable Build afholder en række workshops/Build Up’s rundt i landet for partnere og interesserede virksomheder, leverandører fra byggebranchen og beslægtede industrier. Skriv en mail til  info@sustainablebuild.dk for at høre mere.
 • Sustainable Builds årlige innovation challenge lanceres på Building Green d. 1. Nov. i København og vil være tilgængelig på: Sustainablebuild.dk

 

Om SUSTAINABLE BUILD

 • SUSTAINABLE BUILD er et innovationspartnerskab, som fremmer vækst inden for bæredygtigt byggeri.
 • Processen er opdelt i tre faser, hvor første fase udvælger konkrete udfordringer, anden fase indsamler løsninger, og tredje fase udvælger de bedste løsninger, som skal skaleres, implementeres og accelereres.
 • SUSTAINABLE BUILD er udviklet af Dansk Arkitektur Center og LeaderLab, støttet af Industriens fond og Grundejernes Investerings Fond.

 

(Foto: Jeppe Carlsen)

How do we make Circularity the obvious choice?

LAUNCH Circular Big Think 2018 at eBay's headquarter. Barruch Ben-Zekry from VF Corporation.

How do we make circular and more sustainable choices accessible and affordable for customers, and profitable for businesses?

This question was at the center of this year’s LAUNCH Big Think that was held on April 9th at the eBay HQ in San Jose, California. Together representatives from companies and organizations like IKEA, LEGO, Apple, eBay, Interface, Dell, VF Corporation, and Kvadrat explored this question alongside organizations like the Ellen MacArthur Foundation, GreenBiz, and the Closed Loop Fund. Together, all 35 participants took a wide and deep view of what attributes are imperative to create a Circular Society by 2030 with customers and new business models being at the center of this change.

To view highlights from the day, take a look at the short video below:

You can also watch the live-streamed videos with IKEA, VF Corp, Interface, the Ellen MacArthur Foundation, LEGO Group and eBay at our previous post here.

Curious on the Insights from the Day?

All inputs captured at the Big Think will be actively used over the coming month to shape this year’s Innovation Challenge Statement, to be released in June 2018. If you can’t wait for the announcement of this years Innovation Challenge, we have reflected on the four key innovation opportunities discussed at the Big Think in a Summary Report. The key opportunities identified are:

 • Trust
 • Experiences
 • Ownership
 • Transparency

To learn more, download the full Summary Report with insights and findings from the Big Think, along with more about the LAUNCH Challenge process and next steps:

Download summary report

 

Håkan Nordkvist at LAUNCH Big Think eBay

“For IKEA, becoming circular is a huge opportunity to innovate and find new ways to meet people’s needs and dreams at home within the limits of the planet. By truly understanding people’s needs, we can design relevant offers and meet customers’ needs in new ways. We are just at the beginning, but are starting to test a range of solutions, including exploring new business models.”

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

Chris Librie eBay

“eBay as a platform contributes to giving products a second and third life. In that way you can say that our platform is already an important vehicle in the Circular Economy. A key factor in bringing customers and citizens along on this journey towards a Circular Society is convenience. We are excited to host this year’s Big Think and to explore this truly important challenge with world class partners and thinkers.”

Chris Librie, Senior Director – Global Impact and Giving, eBay

Barruch-Ben-Zekry VF Corporation tyo the right in discussion with participants

We are witnessing a new generation that are used to owning less and sharing more. Some characterize them as the ‘Insta-gratification generation’, but I see strong signs that we are facing a generation that is ready for a fundamental shift in ownership and business-models. We are eager to contribute to this exploration.”

Barruch Ben-Zekry, Director – Sustainable Business Value, VF Corporation

For more about LAUNCH partners, please contact:

For more information about this years Innovation Challenge please download the summary report or contact: Toke Sabroe, Director Operations, LAUNCH Circular @ +45 22 131 293 toke@launch.org

For more information about LAUNCH Circular please contact Sofus Midtgaard Director, LAUNCH Circular @ +45 30220111, sofus@launch.org.

For more information about LAUNCH please contact Kristin Coates, Executive Director, LAUNCH @ +1 415 465 5533, kristin@launch.org

How do we engage customers in shaping a Circular Society?

LAUNCH Circular Society Vision

What role can we, as customers, play in the transition to a Circular Society?

WE HAVE HEARD IT ALL BEFORE… WE NEED TO SORT OUR TRASH, BUY SUSTAINABLY LABELED PRODUCTS, CHOOSE PRODUCTS WITH LESS PACKAGING, WHILE AT THE SAME TIME MAKE SURE NOT TO BUY TOO MUCH OR WASTE THINGS THAT CAN BE USEFUL.

Try to combine all of the above with a lifestyle where people are encouraged to live healthy, workout, be good parents, loving partners, and make healthy organic dinners, while staying online and updated on everything. It’s no wonder that we as citizens and customers end up making the easy, convenient and affordable choices.

So how do we make it convenient, fun, tasty, and even profitable to do the right thing? This challenge is at the center of this year’s LAUNCH Big Think, April 9th at the eBay HQ in San Jose, California, where brands such as IKEA, LEGO, Apple, eBay, Interface, Dell, VF Corporation, Novozymes, Kvadrat alongside organisations like the Ellen MacArthur Foundation, GreenBiz, WeWork and independent experts in customer behavior and consumption patterns will be coming together to understand how we can collectively build a circular society.

After 4 years of focusing on innovation and action around materials, design and manufacturing, LAUNCH is now shifting the focus of work to find innovative approaches to Customer Engagement & New Business Models that can play a role in building a Circular Society.

Haakan Nordkvist, IKEA opening the LAUNCH Circular Innovation Summit at Nike HQ

“For IKEA, becoming circular is a huge opportunity to innovate and find new ways to meet people’s needs and dreams at home within the limits of the planet. By truly understanding people’s needs, we can design relevant offers and meet customers’ needs in new ways. We are just at the beginning, but are starting to test a range of solutions, including exploring new business models.

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

History has shown that as citizens and customers, we are creatures of habit, seeking convenient gratification for our basic human needs. History has made it evident that we need to get beyond the moral imperative, and  engage consumers in making more sustainable choices.

Chris Librie

“eBay as a platform contributes to giving products a second and third life. In that way you can say that our platform is already an important vehicle in the Circular Economy. A key factor in bringing customers and citizens along on this journey towards a Circular Society is convenience. We are excited to host this year’s Big Think and to explore this truly important challenge with world class partners and thinkers.”

Chris Librie, Senior Director – Global Impact and Giving, eBay

Some of the key challenges facing sustainable consumption is the intention-action gap. Illustrated by the fact that most of us want to do the right thing, but often end up acting against good intentions.

 

We are witnessing a new generation that are used to owning less and sharing more. Some characterize them as the ‘Insta-gratification generation’, but I see strong signs that we are facing a generation that is ready for a fundamental shift in ownership and business-models. We are eager to contribute to this exploration.”

Barruch Ben-Zekry, Director – Sustainable Business Value, VF Corporation

The Big Think on April 9th will help LAUNCH formulate the 2018 LAUNCH Innovation Challenge seeking innovations, solutions and new business models that support building a Circular Society. This year’s challenge will be announced June and innovators from around the world will have until September 1st to submit solutions. This year’s selected innovators will be announced October 16, 2018 and be invited to this year’s LAUNCH Accelerator Forum on December 5-6, 2018.

 

ebay HQ

We invite people who would like to contribute to the LAUNCH Innovation Challenge 2018 to consider and send their reflections and feedback on the the following three questions:

 • What will characterize a sustainable lifestyle in 2030 – and how does it radically differ from the way we live today?
 • What trends and shifts in behaviors will most radically challenge us in our quest for living within planetary boundaries by 2030?
 • What services, innovations, platforms and behavioral trends today show the way toward more sustainable living in 2030?

Please send your feedback and reflections to circular@launch.org or tweet ideas, links to research, trends and  solutions using the hashtag #LAUNCHCircular. We will include feedback in our discussions at the Big Think and in the subsequent challenge formulation. Make sure to connect with us on LinkedIn or Facebook where we will keep everyone posted on this years challenge.

For more about LAUNCH partners, please contact:

 •     eBay: Kari Ramirez, Lead Communications Manager, North America: karamirez@ebay.com
 •     IKEA Group: Jamie Rusby, ‎Head of Sustainability Communications: jamie.rusby@ikea.com
 •     VF Corporation: Craig Hodges, Senior Director, Corporate Communications: Craig_Hodges@vfc.com

For more information about LAUNCH visit www.launch.org or contact:

Kristin Coates, Executive Director @ +1 415 465 5533, kristin@launch.org,

or Sofus Midtgaard Director Circular @ +45 30220111, sofus@launch.org.

Learn from LAUNCH Partners and Circular Design Innovators

Have you ever wondered how the startup companies started their adventure? Or how the big corporations work with Circular Economy? Now is your opportunity to meet 5 Circular Economy frontrunners and entrepreneurs working with Circular Economy. Together with The Royal School of Architecture and Design (KADK), we are hosting 3 open seminars about how to design for a Circular Economy. Meet Kvadrat and Really Cph on October 26th, IKEA and Ecovative on November 16th, and Queen of Raw on December 14th 2017.

Learn from Circular Design Innovators

Through the 3 seminars you will get the opportunity to dive into five different personal and professional journeys towards circularity. You will get insights on their vital learnings and learn from their ups and downs from starting companies and working in this space. And who knows, maybe your career path as a designer is another one than one than you imagined.

Ecovative Lamp

The 3 seminars are:

 • October 26th at 15.00-17.00: ‘Recycling Textile into Furniture and Decorative Elements’ – with Charlotte Bastholm Skjold (Head of Design Management at Kvadrat Textiles) & Wickie Meier (CEO at Really Cph)
 • November 16th at 15.00-17.00: ‘Design Inspired by Nature’ and Lamps and Packaging Grown from Mushroom Material’ – with Jonas Engberg (Sustainability Manager at IKEA) & Kenneth Lush (Prototype Engineer at Ecovative)
 • December 14th at 15.00-17.00: ‘Business Models for a Circular Economy’ and an online marketplace for unused fabrics and high quality raw materials – with Stephanie Benedetto (CEO at Queen of Raw)

All seminars is in Auditorium 2 at KADK – read more about each event here:

How to Design for Circularity?

Did you know that decisions made in the design phase determines 80% of the product’s CO2 footprint? The 3 seminars will showcase 3 different ways of making sure that the product or concept is designed from a Circular Economy perspective e.g. using fungal mycelium to grow biodegradable replacements for polystyrene, using recycled textiles, or using leftover and sustainable materials.

On October 26th, Wickie Meier (Really) and Charlotte Bastholm Skjold (Kvadrat) will talk about how they have collaborated together with Max Lamb about recycling textiles into decorative elements and furniture.

On November 16th, Jonas Engberg (IKEA) and Kenneth Lush (Ecovative) will talk about how they have collaborated making mushroom packaging. They will also engage you in their newest material developments and how you can design with the materials yourself. Ecovative have scaled their business and impact over the last 4 years due to their collaboration with the LAUNCH eco-system. They use fungal mycelium to grow biodegradable replacements for polystyrene (see video below).

 

At LAUNCH Circular Innovation Summit in March 2017 at Nike headquarters in Portland, Oregon, Jeff Betts from Ecovative talked about his company’s biomaterials products with Håkan Nordqvist, Director of Sustainability of IKEA (and partner in LAUNCH), and former NASA astronaut Cady Coleman.

On December 14th, Stephanie Benedetto (Queen of Raw) will talk about how she connects designers with global suppliers selected for their innovative raw materials, sustainability value, and avant-garde approach to fashion and technology. Stephanie Benedetto is also LAUNCH Innovator 2016 and have therefore scaled her business through LAUNCH. So if you want to learn from her, she will at the seminar give you insights on how to join the movement and we invite you to engage in the discussion. You can see and introduction to the platform (see video below):

 

Stay Tuned!

For all seminars, we will livestream interviews with the companies. And best of all, we will livestream the whole seminar with Queen of Raw December 14th. So make sure to follow us on Facebook and check in on our account on the seminar dates!

CONTACT US!

Let us help you drive transformational change!