Circular Economy is taking off – meet the innovators & pioneers paving the way…

The shift to a circular economy requires new levels of innovation, collaboration and collective action. To accelerate the shift we teamed up 10 Circular Economy innovators with industry pioneers including LAUNCH partners Nike Inc., IKEA Group, eBay, Novozymes, Kvadrat and several Nordic government institutions at this years LAUNCH Circular Inovation Summit March 2-3 at Nike HQ in Portland.

Here is a sneak-peek into the Summit and the collaboration and conversations between 10 LAUNCH Circular Economy Innovators, partners and industry pioneers:

At LAUNCH we believe the shift towards a circular economy requires new innovations, collaborations and not least action. As the world develop we need to meet new and growing demands in the future – this will require products designed for disassembly and reuse, efficient take back processes and business models that keep materials in play longer and more effectively.

Cyrus Wadia, VP for Sustainable Business Innovation at Nike underlined the importance of collaboration when he stated “We can’t do this alone“. We need innovations that support the circular economy and partners gathering around the innovations to reach a more circular future.

Such innovations are represented in the solutions provided by LAUNCH innovators. At the Summit entrepreneur Vigga Svensson of Vigga.us and Håkan Nordqvist, Director of Sustainability at IKEA, talked about why it’s imperative to entice consumers to be part of a sustainable culture.

Siddharth Hande of Kabadiwalla Connect and Amy Millington of eBay brought another important perspective to understanding circular economy as they talked about the importance of inclusivity and understanding the local context especially in the developing world.

Vigga Svensson of Vigga.Us and Siddharth Hande of Kabadiwalla Connect both represent new business models and solutions in a circular economy – at the LAUNCH website you can find more videos of LAUNCH Innovators describing their circular solutions within; recycling of cotton, green chemistry, platforms, technologies, waste to resource, supply chains, ecosystems and much more.

LAUNCH Innovators at LAUNCH Circular Innovation Summit. Photo: Ben Mund

ABOUT LAUNCH

Established in 2009, LAUNCH is a network-centred innovation platform founded on the belief that the problems of today are too big to be solved by any one organization alone. Our unique approach is to convene and curate networks of individuals and organizations to forge pathways for change together.

LAUNCH was founded by NASA, the U.S. Agency for International Development, the U.S. Department of State and NIKE, Inc., who joined together to identify, showcase and support innovative approaches to sustainability challenges.

 

LAUNCH Nordic Forum November 4-5, 2015 Malmö

IKEA Group, Nike Inc., NASA, Novozymes, Kvadrat, førende forskere, investorer samt nordiske og amerikanske regeringsrepræsentanter mødes i Malmø den 4.-5. November for at hjælpe 10 innovatører med at forme en verden af materialer, der er mere bæredygtig.

LAUNCH Nordic er en global innovationsplatform med fokus på bæredygtighed og måden, hvorpå vi i dag producerer og anvender materialer. I et forsøg på at gøre materialers værdikæde mere miljøvenlig, sætte skub i samarbejdet inden for erhvervslivet og få udbredt innovative idéer vedrørende bæredygtighed har LAUNCH Nordic fundet frem til 10 innovative idéer, der kan forbedre den måde, hvorpå vi anvender materialer.

Efter LAUNCH Nordic Summit den 28. april fik innovatører fra hele verden muligheden for at komme med innovative idéer, hvilket resulterede i 97 henvendelser fra over 35 lande på seks kontinenter. Et panel bestående af eksperter inden for området har nøje gennemgået alle henvendelserne. LAUNCH Nordics partnere har så udvalgt de 10 bedste innovatører, som nu indbydes til at deltage i mødet LAUNCH Nordic Forum i Malmø.

claus-stig-pedersen-novozymes

“I år har der været markante innovatører fra hele verden med, og det er dejligt at se, at der er særdeles konkurrencedygtige nordiske innovatører med i feltet. Det unikke ved LAUNCH Nordic er samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor om at skabe de rigtige betingelser for at få udbredt de nye bæredygtige løsninger. Vi glæder os meget til at møde innovatørerne på LAUNCH Nordic Forum i Malmø.”

Claus Stig Pedersen, Head of Sustainability, Novozymes

På mødet LAUNCH Nordic Forum, 4-5 november, mødes 35 erhvervsledere, materialeeksperter, regeringsembedsmænd og investorer for at bidrage med deres indsigt og give gode råd om, hvordan man kan udbrede de ti innovationer indenfor bæredygtige materialer.

Håkan Nordkvist IKEA Group

“Jeg er virkelig spændt på at være med til LAUNCH Nordic Forum igen i år. LAUNCH Nordic har fået et rekordstort antal henvendelser fra innovatører fra hele verden, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med de ti innovatører, der er udvalgt i år, om at få deres løsninger udbredt.”

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

Hvert år fokuserer LAUNCH Nordic på et specifikt emne. I 2015 er der fokus på alternative råmaterialer og dyrkningsmetoder, bæredygtigt design og bæredygtig fremstilling samt bedre designredskaber til en cirkulær økonomi.

LAUNCH Nordic har udvalgt de 10 innovatører ud fra den positive miljømæssige eller sociale påvirkning, de har. De forskellige innovative idéer har potentiale til markant at forbedre bæredygtigheden i produktions-, fremstillings- og genbrugsfasen ved at indføre nye typer materialer eller alternative måder at anvende kendte materialer på.

De 10 LAUNCH Nordic-innovatører i 2015 er (i alfabetisk orden):

• AVESPA – Produktion af algebiomasse (US)
• EKOBALANS – Naturlige gødningsstoffer ud fra restprodukter (SE)
• MODTI – Elektronisk formelig hardware (FI)
• NIL TECHNOLOGY – Nanoprægede plastoverflader (DK)
• PAD HEAVEN – Hygiejnebind fremstillet af stængler af bananplanter (KE)
• PAXYMER – Miljøvenlig brandhæmmer (SE)
• POND – Biobaseret polymerharpiks (DK)
• SAPROGLUE – Biobaseret lim af sedimenter i søer (LV)
• SVENSKA AEROGEL – Ny metode til produktion af aerogel (SE)
• WET-GREEN – Naturlig garvning af læder (DE)

Feltet består af helt nye såvel som veletablerede virksomheder, og de udvalgte virksomheder fremlægger deres idéer og teknologier for et LAUNCH Nordic Council, der består af førende globale virksomheder, ministerier, forskningsinstitutioner – og endda astronauter.

Catherine Coleman NASA

 “Det er helt afgørende, at vi ser ud over vores egne grænser og indgår utraditionelle innovative partnerskaber, hvis vi vil opnå noget stort her på jorden og endnu længere væk. Her i Norden er der en stærk tradition og et stort potentiale, for så vidt angår bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Og det er grunden til, at jeg glæder mig til LAUNCH Nordic Forum.”

Dr. Catherine Coleman, NASA-astronaut og Ph.d. i kemi

Efter LAUNCH Nordic Forum deltager innovatørerne i et acceleratorprogram, der skal være med til at få deres innovationer udbredt. En af de innovatører, der har gennemgået LAUNCH Nordics acceleratorprogram i 2014, er den svenske virksomhed Re:Newcell, som har udviklet en metode til effektiv genanvendelse af affaldstekstiler.

“I forbindelse med LAUNCH Nordic Forum kom vi ikke alene i kontakt med nogle af de vigtigste aktører på markedet, men fik også mulighed for at udvikle vores forretningsplan i samarbejde med både vores fremtidige kunder og vores fremtidige leverandører. Der var virkelig tale om en acceleratoreffekt!”

Henrik Norlin, Re:Newcell (Sverige), LAUNCH Nordic Innovator 2014

Deltagerne i LAUNCH Nordic Council er bl.a.: Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group; Anders Byriel, adm. direktør, Kvadrat; Geert Aagaard Andersen, ambassadør og sekretariatschef (3GF), Udenrigsministeriet; Mikkel Stenbæk, funktionsleder, Miljøstyrelsen; Carin Daal, afdelingschef, Region Skåne; Mike van der Zanden, Sustainability Director, Supply Chain Innovation Europe, Nike; Kira Blackwell, Program Executive, Office of the Chief Technologist, NASA – samt mere end 25 andre erhvervsrepræsentanter, iværksættere, forskere og investorer. De bidrager med kapital, troværdighed og evne til at hjælpe de ti innovatører med at få deres innovationer udbredt globalt.

Du kan finde flere oplysninger om dette års LAUNCH Nordic Challenge på:
http://www.launch.org/challenges/nordic-challenge-materials

Hvis du vil have flere oplysninger om innovatørerne og Forum-mødet, bedes du kontakte Sasha Beckmann, Lead Project Manager, LAUNCH Nordic: +45 40156483 – eller sasha@launch.org.

Hvis du vil vide mere om LAUNCH Nordic-partnerne, bedes du kontakte:

– IKEA Group: Jamie Rusby, ‎Head of Sustainability Communications: jamie.rusby@ikea.com
– Miljøministeriet: Mikkel Stenbæk: +45 40859405, mshan@mst.dk
– Udenrigsministeriet: Geert Aagaard Andersen, ambassadør og sekretariatschef (3GF),
– Novozymes: Debbie Spillane, Corporate Press Officer: DbSp@novozymes.com
– LAUNCH Nordic: Sofus Midtgaard: +45 30 220 111, sofus@launch.org

Baggrund

LAUNCH Nordic er en global innovationsplatform bestående af: IKEA Group, Novozymes og Kvadrat samt Global Green Growth Forum (3GF), Miljøministeriet, Region Skåne, Malmö Stad, VINNOVA og Region Hovedstaden. LAUNCH Nordic blev etableret i samarbejde med LAUNCH-grundlæggerne NASA, NIKE, United States Agency for International Development (USAID) og det amerikanske udenrigsministerium.

10 Innovations That Could Create A Better World Of Materials

LAUNCH Nordic ForumLAUNCH Nordic Forum November 4-5, 2015 in Malmö

IKEA Group, Nike Inc., NASA, Novozymes, Kvadrat, Leading Scientists, Investors, Nordic and U.S. Gov. Representatives will team up in Malmö, Sweden, Nov. 4-5 to support 10 innovators in shaping a more sustainable world of materials.

LAUNCH Nordic is a global innovation platform tackling sustainability challenges related to how we produce and use materials today. In an effort to green the value chain of materials, to initiate industry collaborations, and to scale sustainability innovations LAUNCH Nordic has identified 10 innovations that can change the system of using materials to a better one.

LAUNCH Nordic Forum 2014

A public call for innovations was released at the LAUNCH Nordic Summit, April 28, resulting in 97 applications from over 35 countries covering six continents. A panel of subject matter experts has carefully reviewed the applications. The LAUNCH Nordic partners selected the ten top innovators, who are now invited to participate in the LAUNCH Nordic Forum in Malmö, Sweden.

“This year we have seen strong innovators from all over the world, and I am happy to see a highly competitive Nordic field of innovators. The unique thing about LAUNCH Nordic is the public and private sector collaboration to create the right conditions to scale such new sustainable solution. We look very much forward to meet the innovators at the Forum in Malmo.”

Claus Stig Pedersen, Head of Sustainability, Novozymes

At the LAUNCH Nordic Forum in November, 35 industry executives, materials experts, government officials and investors will gather, to offer insight and guidance to help scale the ten innovations.

“I am exited to join the LAUNCH Nordic Forum again this year. LAUNCH Nordic have received a record number of applications from innovators around the world, and I am looking forward to work with this year’s ten selected innovators on how to take them to scale.“

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

Each year LAUNCH Nordic puts focus on a specific theme. In 2015, the focus is on alternative raw materials and cultivation, sustainable design and manufacturing, and better design tools for a circular economy.

The 10 LAUNCH Nordic innovators are all selected based on their positive environmental or social impact. Their respective innovations have the potential to significantly increase sustainability in production, manufacturing, and recycling by introducing new types of materials, or alternative ways of using known materials.

The top 10 LAUNCH Nordic innovators 2015 are (in alphabetic order):
AVESPA – Production of algal biomass (US)
EKOBALANS – Natural fertilizers from residues (SE)
MODTI – Electronically shapable hardware (FI)
NIL TECHNOLOGY – Nano imprinted plastic surfaces (DK)
POND – Bio-based polymer resin (DK)
PAD HEAVEN – Sanitary pads made of banana stems (KE)
PAXYMER – Green flame-retardant (SE)
SAPROGLUE – Bio-based glue from lake sediments (LV)
SVENSKA AEROGEL – New production method for Aerogel (SE)
WET-GREEN – Natural leather tanning (DE)

Ranging from start-ups to established companies, the selected innovators will present their ideas and technologies to the LAUNCH Nordic Council that is comprised by leading global companies, ministries, research institutions – and even astronauts.

“To look beyond borders and co-innovate with unconventional partners is key, if we want to achieve great things on Earth and beyond. The Nordic region has a strong tradition and so much potential when it comes sustainable solutions to global challenges. That is why I look forward to the LAUNCH Nordic Forum.”

Dr. Catherine Coleman, NASA Astronaut & PhD in Chemistry.

Following the LAUNCH Nordic Forum, innovators will take part in an accelerator program to help them bring their innovations to scale. One of the Innovators who has been through the LAUNCH Nordic 2014 Accelerator is the Swedish company Re:Newcell, who has developed a methods for efficient recycling of waste textiles;

“At the LAUNCH Nordic Forum we not only got in contact with some of the most important actors on the market, we got a chance to develop our business plan in co-operation with both our future customers as well as our future suppliers. This was a true accelerator!”

Henrik Norlin, Re:Newcell (Sweden), LAUNCH Nordic Innovator 2014

The LAUNCH Nordic Council participants include: Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group, Anders Byriel, CEO Kvadrat, Geert Aagaard Andersen, Ambassador & Head of Secretariat (3GF), Danish Ministry of Foreign Affairs, Mikkel Stenbæk, Deputy Head of Division, Danish EPA, Carin Daal, Head of Department, Region Skåne, Mike van der Zanden, Sustainability Director, Supply Chain Innovation Europe, Nike, Kira Blackwell, Program Executive, Office of the Chief Technologist, NASA – together with more than 25 other industry representative, entrepreneurs, scientist and investors. They will provide access to capital, credibility and capacity to help the ten innovators scale globally.

Catherine Coleman NASA

LAUNCH invites you to follow the hashtag #LAUNCHNordic on Tuesday November 3, 2015 from 5:30-6:00 CET (12:30 EST & 9:30 PST) for a social storytelling event on Twitter and Periscope. NASA Astronaut Cady Coleman will be joined by three LAUNCH innovators for a conversation on sustainability and materials innovation. We encourage you to follow along and add your voice to the conversation using #LAUNCHNordic. The main Twitter handles for this event will be: @Astro_Cady @LAUNCHorg and @LAUNCHNordic

For more information on the challenge please go to:
http://www.launch.org/challenges/nordic-challenge-materials

For more information about Innovators and the Forum please contact Sasha Beckmann, Lead Project Manager LAUNCH Nordic: +45 40156483 – or sasha@launch.org.

For more about LAUNCH Nordic partners please contact:
– IKEA Group: Jamie Rusby, ‎Head of Sustainability Communications: jamie.rusby@ikea.com
– Danish Ministry of the Environment: Mikkel Stenbæk: +45 40859405, mshan@mst.dk
– Novozymes: Debbie Spillane, Corporate Press Officer: DbSp@novozymes.com
– LAUNCH Nordic: Sofus Midtgaard: +45 30 220 111, sofus@launch.org

Background

LAUNCH Nordic is a global innovation platform by: IKEA Group, Novozymes, and Kvadrat, as well as the Global Green Growth Forum (3GF), The Danish Ministry of the Environment, Region Skåne, Malmö Stad, VINNOVA, and The Capital Region of Denmark. LAUNCH Nordic was created in collaboration with LAUNCH founders NASA, NIKE, The U.S. Agency for International Development (USAID) & The U.S. Department of State.

Relevant information

LAUNCH Nordic aims to revolutionize Sustainable Materials

NASA, IKEA Group, Novozymes, Nike Inc., Kvadrat, Nordic Government Institutions, leading scientists, designers and materials innovators joined the LAUNCH Nordic Summit April 28 in Copenhagen, to shape a better world of materials.

Materials have a significant impact on the planet. We globally produce 8 tons of plastic per. second, that is enough material to wrap up Sweden in plastic every 8 minutes. Only 1% of this is bio-plastic.

The LAUNCH Nordic Summit April 28, gathered key industry players, policy makers, material innovators, designers, pioneering researchers who will join forces to reimagine a greener value chain for materials. The Summit united representatives from organisations like Nike Inc., NASA, USAID, U.S. State Department, IKEA, Novozymes, Kvadrat, LEGO, H&M, Carlsberg, Haldor Topsoe, Ellen MacArthur Foundation and several Nordic gov. officials.

Morten Østergaard Deputy Prime Minister Denmark

“The greatest challenges we face as societies, are global and demands solutions reaching across borders. They cannot be solved by nations or politicians alone. Collaboration like LAUNCH Nordic between American and Nordic institutions, governments and some of the largest companies, is the way forward if we want to find and accelerate sustainable solutions.

Morten Østergaard, Minister of Economic Affairs and the Interior.

Imagine a world where the raw materials for your t-shirt were grown in the ocean. Where microorganisms from food waste and fungi were being turned into packaging or furniture. Where your bed actively helped clean the air in your bedroom. And imagine that instead of owning everything around you, you leased it, keeping products and materials in the loop.

During the Summit, the LAUNCH Nordic Innovation Challenge 2015 was announced. The challenge will be open to individuals and teams, start-ups and established companies.

 

Deadline for applications will be August 12, 2015. In October 2015 the top 10 innovations will be selected and participants will take part in a unique acceleration program that provides support, networking, and mentoring from influential business and government leaders.

Catherine Coleman NASA

“As NASA continues to develop the next-generation spacecraft astronauts will use to travel beyond low-Earth orbit on their way to an asteroid and eventually Mars, we are very interested in advancing our understanding of the system of materials. The Nordic region has been a pioneer when it comes to sustainability, and we look forward to gaining insights from the Nordic organizations and innovators who will take part in LAUNCH Nordic.”

Dr. Catherine Coleman, NASA Astronaut & PhD in Chemistry.

LAUNCH Nordic will search for innovations with the potential to go to scale globally, as well as game‐changing early stage technologies and prototypes. Innovations can be business models, financial instruments, technologies or programs that have the potentials to shape a more sustainable world of materials and manufacturing. Read more here.

LAUNCH Nordic is a partnership between IKEA Group, Novozymes, Kvadrat, Vinnova, The Capital Region of Denmark, Region Skåne, The Danish Ministry of Foreign Affairs, The Danish Ministry of the Environment, and Malmö Stad. What unites the partners in LAUNCH Nordic is a commitment to help green the value chain of materials, initiate industry collaborations, and scale sustainability innovations in materials.

Håkan Nordkvist IKEA Group

“We are working to make our whole product range more sustainable, including developing and expanding our use of materials that are better for people and the planet and playing an active role in the transition to a circular economy. LAUNCH Nordic is a collaboration of organisations committed to scaling up new sustainable materials and innovations and we are delighted to be involved.”

Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group

LAUNCH Nordic is a part of LAUNCH – a global innovation platform founded by Nike Inc., NASA, The U.S. Agency for International Development (USAID), and The U.S. Department of State. LAUNCH aims to move beyond incremental change to identify and accelerate innovations that will help revolutionize sustainable materials.

claus-stig-pedersen-novozymes

“What is special about LAUNCH Nordic is the strong partnership of both government, academic and industry. Public Private Partnerships is exactly what we need to help sustainable innovations go to scale. We look forward to help shape a more sustainable world of materials.

Claus Stig Pedersen, Senior Director, Sustainability, Novozymes.

Among participants at the LAUNCH Nordic Summit will be: Catherine Coleman, NASA Astronaut & PhD in Chemistry, Håkan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation, IKEA Group, Andrew Morlet, CEO of Ellen MacArthur Foundation, Nelleke van der Puil, VP Materials, LEGO Group and Ida Auken, Member of Danish Parliament & Young Global Leader WEF.

”We are excited to see the number and reach of the companies present at this year’s LAUNCH Nordic Summit. LAUNCH Nordic is a great example how partners on an international scale by joining forces can drive sustainability thus making a real impact. We are welcoming all our international partners in Greater Copenhagen to help us drive green growth by developing tomorrow’s solutions for production methods and new materials”.

Sophie Hæstorp Andersen, Chairman Capital Region of Denmark.

For more information about the Summit please contact Sofus Midtgaard, LAUNCH Nordic: +45 30220111 – or sofus@launch.org. For more about LAUNCH Nordic partners please contact:

Contacts

–        NASA:  Joshua Buck: jbuck@nasa.gov

–        IKEA Group: Jamie Rusby: jamie.rusby@ikea.com

–        Novozymes: Debbie Spillane: DbSp@novozymes.com

–        Capital Region of Denmark:  70 20 95 88

–        Danish Ministry of the Environment:  +45 40859405 mshan@mst.dk

–        Danish Ministry of Economic Affairs and the Interior: Philip Flores +45 72282400 pf@oim.dk

–        LAUNCH Nordic: Sofus Midtgaard: + 45 30220111 sofus@launch.org

 

About LAUNCH Nordic

LAUNCH Nordic is a public-private partnership by IKEA Group, Novozymes, Kvadrat, The Ministry of The Environment, The Danish Ministry of Foreign Affairs, VINNOVA, Region Skåne, Malmö Stad, The City of Copenhagen and The Capital Region of Denmark. The initiative to introduce the Nordic region in the global LAUNCH collective was taken by a project group consisting of Copenhagen School of Design and Technology, Danish Fashion Institute, Danish Design Center and Leaderlab

LAUNCH Nordic samler IKEA, Novozymes, Nike, NASA m.fl. omkring skalering af bæredygtige materialer

NASA, IKEA Group, Novozymes, Nike Inc., Kvadrat, nordiske myndigheder, førende forskere, designere og materiale innovatører samledes d. 28. april til LAUNCH Nordic Summit i København, for sætte tryk på udvikling af bæredygtige materialer.

Materialer og produktionen af disse har en afgørende indflydelse på verdensøkonomien og miljøet. Som eksempel producerer vi globalt 8 tons plastik pr. sekund. Det er materiale nok til at pakke hele Sverige ind i plastfolie hver 8. minut. Kun 1% af dette er bio-plast.

LAUNCH Nordic Summit samlede d. 28/4 i København repræsentanter fra organisationer som Nike Inc., NASA, USAID, US State Department, IKEA Group, Novozymes, Kvadrat, LEGO Group, H&M, Carlsberg, Haldor Topsøe, Ellen MacArthur Foundation samt flere nordiske ministerier og offentlige institutioner for at sætte tryk på udviklingen af mere bæredygtige og sunde materialer.

Morten Østergaard Deputy Prime Minister Denmark

 

“De største udfordringer, vi står overfor som samfund, er globale og kræver derfor også grænseoverskridende svar. De kan ikke løses af nationerne hver for sig eller af politikerne alene. Samarbejde, som det vi ser her mellem både amerikanske og nordiske myndigheder, regeringer og nogle af de største virksomheder, er vejen frem, hvis vi skal finde løsninger, der både virker og er bæredygtige.”

Morten Østergaard, Økonomi- og Indenrigsminister

Forestil dig en verden, hvor din T-shirt er produceret af fibre dyrket i havet. Hvor mikroorganismer fra madaffald og svampe bruges til at producere din sofa. Eller en verden hvor din seng renser luften i soveværelset. Eller forestil dig, at du i stedet for at eje alt omkring dig, leasede dine møbler og hårde hvide varer og dermed holdt produkter og materialer i cirkulation.

Håkan Nordkvist IKEA Group

“Vi arbejder på at gøre hele vores produktsortiment mere bæredygtigt, herunder udvikle og udvide vores brug af materialer, som er bedre for mennesker og miljø, og dermed spille en aktiv rolle i overgangen til en cirkulær økonomi. LAUNCH Nordic er et stærkt partnerskab med fokus på at udvikle mere bæredygtige materialer og nye innovationer, og vi er meget glade for at være med.”

Håkan Nordkvist, Chef for Bæredygtig Innovation, IKEA Group

Under LAUNCH Nordic Summit d. 28/4 annonceredes Innovation Challenge 2015. Det er muligt at deltage for enkeltpersoner og teams, samt som nystartet eller etableret virksomhed.

Ansøgningsfrist bliver d. 12. august 2015. I oktober 2015 bliver de 10 bedste innovationer udvalgt, og de udvalgte innovatører vil få adgang til et unikt accelerationsprogram, der yder støtte, netværk og mentorordninger fra indflydelsesrige virksomhedsledere, eksperter og regeringsrepræsentanter.

Catherine Coleman NASA

“I NASA udvikler vi den næste generation af rumfartøjer, som skal bringe astronauterne i kredsløb om Jorden, på vej til asteroider og på et tidspunkt helt til Mars. Vi er derfor altid på jagt efter ny viden indenfor materialer. Norden har været pionerer indenfor bæredygtighed, og vi ser derfor frem til at få indsigt fra de nordiske organisationer og innovatører, som deltager i LAUNCH Nordic. ”

Dr. Catherine Coleman, NASA Astronaut & PhD i kemi.

I 2014 deltog 65 innovatører fra 18 lande i LAUNCH Nordic Innovation Challenge herunder bl.a. danske Vigga Svensson med Vigga.US. Du kan læse mere om de udvalgte innovatører fra 2014 her:

http://www.launch.org/innovators

LAUNCH Nordic søger i 2015 efter innovationer med potentiale til at skalere globalt, samt nytænkende prototyper og teknologier. Innovationer kan være nye forretningsmodeller, teknologier, procesteknologier eller programmer, der har potentiale til at skabe en mere bæredygtig verden af materialer og materialeproduktion.

LAUNCH Nordic er et partnerskab mellem IKEA Group, Novozymes, Kvadrat, Vinnova, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Region H., Region Skåne samt Malmö Stad. Fælles for partnerne er et stærkt ønske om at skabe mere bæredygtige og sunde produkter. Herudover har alle partnere forpligtet sig til at hjælpe innovatører indenfor bæredygtige materialer eller produktionsteknologi.

claus-stig-pedersen-novozymes

“Det særlige ved LAUNCH Nordic er det stærke partnerskab af både regering, forskning og industri. Offentlig-private partnerskaber er præcis hvad vi har brug for til at hjælpe bæredygtige innovationer til at skalere. Vi ser frem til at forme en mere bæredygtig verden af materialer.

Claus Stig Pedersen, Senior Director, Sustainability, Novozymes.

LAUNCH Nordic er en del af LAUNCH – en global innovationsplatform grundlagt af Nike, NASA, USAID (US Agency for International Development) og det amerikanske Udenrigsministerium. LAUNCH har til formål at identificere og accelerere innovationer, der bidrager til nytænkning indenfor bæredygtige materialer.

“Vi er glade for at se det imponerende opbud af virksomheder og partnere, der deltager på dette års LAUNCH Nordic Summit. LAUNCH Nordic er et godt eksempel på, hvordan partnere på internationalt plan ved at forene kræfterne kan fremme bæredygtighed og dermed gøre en reel forskel. Vi ser frem til at byde alle vores internationale partnere velkommen i København til at hjælpe os med at drive grøn vækst, ved at udvikle morgendagens løsninger for produktionsmetoder og nye materialer. ”

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden Danmark.

Blandt deltagerne ved LAUNCH Nordic Summit er: Catherine Coleman, NASA Astronaut & ph.d. i kemi, Håkan Nordkvist, chef for Sustainability Innovation, IKEA Group, Andrew Morlet, administrerende direktør for Ellen MacArthur Foundation, Nelleke van der Puil, VP Materials, LEGO Koncernen og Ida Auken, MF & Young Global Leader WEF.

For mere information om innovatører og LAUNCH NORDIC Summit, kontakt Sofus Midtgaard, LAUNCH Nordic: +45 30220111 – eller sofus@launch.org.

For mere information vedr. LAUNCH Nordic partnere:

–        NASA:  Joshua Buck: jbuck@nasa.gov

–        IKEA Group: Jamie Rusby: jamie.rusby@ikea.com

–        Novozymes: Debbie Spillane: DbSp@novozymes.com

–        Region Hovedstaden:  70 20 95 88

–        Miljøministeriet:  +45 40859405 mshan@mst.dk

–        Økonomi- og Indenrigsministeriet: Philip Flores +45 72282400 pf@oim.dk

–        LAUNCH Nordic: Sofus Midtgaard: + 45 30220111 sofus@launch.org

———————————————-

Om LAUNCH Nordic

Launch Nordic er et offentligt-privat partnerskab mellem IKEA, Novozymes, Kvadrat, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet, VINNOVA, Region Skåne, Malmö Stad, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Initiativtagere til at bringe LAUNCH til Norden er en projektgruppe bestående af: KEA (Copenhagen School of Design and Technology), DAFI (Danish Fashion Institute), DDC (Danish Design Centre) og Leaderlab

CONTACT US!

Let us help you drive transformational change!